< Tilbage

Stor bedrift med lav celletal15-07-2015 - 14:25

Læs Ninna Westphaels artikel om den sikre vej til et lavt celletal

Kvotefri produktion: Stor bedrift og lavt celletal

Den sikre vej til et lavt celletal: ”Gør tingene rigtigt og gør det rigtigt hver gang

 

De danske malkekvægsbesætninger bliver større og større. Det samme gør kravene til at have faste rutiner og arbejdsgange på plads. Motiverede og dygtige medarbejdere, som ved hvad de skal gøre, er derfor af afgørende betydning for en god og sund produktion og i sidste ende en god økonomi.  

 

Celler koster i mælk, tid og penge

Det har længe været kendt, at køer med forhøjet celletal malker mindre end køer med lavt celletal. Dernæst er køer med forhøjet celletal i forøget risiko for tidlig udsætning, de koster i behandlinger og i tilbageholdt mælk – og ikke mindst i tid. Celletalskøer udgør tillige en smitterisiko for raske køer.

 

Den sikre vej til lavt celletal

Torben Bæk har 580 årskøer med et stabilt lavt celletal på 100.000 samt en mælkeydelse på 11.200 kg EKM pr. årsko. Ifølge Torben er der kun én vej til et lavt celletal og en god yversundhed: ”Gør tingene rigtigt og gør det rigtigt hver gang”. Med 580 køer giver det sig selv, at Torben ikke kan være alle steder, og at han er afhængig af dygtige og motiverede medarbejdere.

 

Faste rutiner og motiverede medarbejdere

Faste arbejdsgange og rutiner er en helt naturlig del af hverdagen i Torben Bæks besætning, der ligger mellem Aars og Farsø i Vesthimmerland. Køerne passes af 5 ukrainske medarbejdere og en dansk fodermester samt Torben selv. Fokus er på køerne og maskinstationen varetager derfor langt størstedelen af al markarbejdet. Alle medarbejdere har deres faste opgaver og ansvarsområder. Medarbejderne ved derfor altid, hvad de skal lave og hvad der forventes af dem. Oplæring af nye medarbejdere varetages af de 2 mest erfarne ukrainske medarbejdere. ”Det, at uddelegere ansvar for oplæring, motiverer de erfarne medarbejdere til at blive endnu dygtigere og mere ansvarsbevidste”, lyder det fra Torben. Malkning foregår ved, at der forberedes 6 køer ad gangen. Der malkes for og tørres af med rene klude. Efter malkning anvendes pattespray med farve.

 

Luft, luft og atter luft

Torben Bæk overtog gården i 2000. På dette tidspunkt var der 60 køer i bindestald. Det første vokseværk kom i 2004. Her blev der bygget en ny kostald til 200 køer. I 2009 blev der bygget endnu en kostald med plads til yderligere 400 køer. Seneste udvidelse skete i 2014, hvor Torben købte en malkekvægsejendom, som nu er lavet om til kviestald. Ved dette blev der plads til i alt 580 køer på gården. Den nyeste kostald fra 2009 er ekstrem åben, og der er ingen gardiner. ”Den gode ventilation af stalden har flere fordele for køerne. Dels er der altid meget tørt i stalden og i båsene og dernæst er varmestress ikke noget problem i Torbens besætning”, udtaler besætningsdyrlæge Henning Rasmussen fra Dyrlægerne Himmerland Kvæg.

 

 

Halm og sand til op over begge ører

Alle kælvninger foregår i meget velstrøede dybstrøelsesbokse. Der er ligeledes dybstrøelse i de to sygebokse. ”Filosofien omkring dybstrøelse er, at der skal strøs INDEN der trænger. På den måde er boksene altid velstrøede og køernes yvere er rene”. Goldkøer og malkende køer ligger i båse med sand. Båsenes fyldes én gang ugentligt med rigeligt sand. Samtidig skrabes båsene ned 2 gange dagligt i forbindelse med malkning. En tur rundt i stalden vidner om meget rene køer.

 

Goldkøerne er vores fremtid

”På vores bedrift har faste afgoldningsprocedurer samt brug af goldpenicillin og patteforsegling haft afgørende betydning for celletallet”. Hos Torben Bæk afgoldes én gang ugentligt. Det foregår på den måde, at køerne malkes om morgenen, hvorefter de tages ud af deres sædvanlige miljø i kostalden og flyttes over i goldkostalden. De to næste malkninger springes over, inden de malkes en sidste gang. Ved denne malkning får køerne enten goldpenicillin eller patteforsegling. Alle køer, som har været 100 % i orden i hele laktationen, det vil sige har haft CTV 1, får patteforsegling. Alle øvrige køer bliver behandlet med goldpenicillin – selvfølgelig efter forudgående mælkeprøve. Den sidste malkning foregår med rene malkesæt, rene malkere og i en ren malkestald. ”Vi er ekstremt opmærksomme på hygiejnen omkring denne sidste malkning – blandt andet fordi vi bruger patteforsegling”, lyder det fra Torben. 

 

Nykælvere – den mest kritiske gruppe

Kostalden er delt på langs. I den ene side går 1. kalvs og i den anden side 2. kalvs og øvrige køer. I hver side er der tillige et nykælverhold og en syge- / aflastningsboks. I sidstnævnte er der dybstrøelse. Det er altid nykælvere og køer i syge- / aflastningsbokse, som malkes først. Ved malkning af disse køer deltager enten Torben selv eller hans danske fodermester Bruno. På den måde følges alle nykælvere og eventuelle problemkøer tæt. Malkning af nykælvere sker altid i en ren malkestald og med rene malkesæt.

 

Yverbetændelse – hvad er det?

Der behandles meget få tilfælde af yverbetændelse. Det er udelukkende nyinfektioner samt unge køer som behandles, og selvfølgelig køer som er syge af yverbetændelse. Med den lave behandlingsfrekvens kan man nemt tro, at der må være mange 3-pattede køer. Dette er dog ikke tilfældet. Ifølge opgørelse fra Dyrlæger og Ko Besætningsrapport, så ligger andelen af 3-pattede køer hos Torben Bæk på niveau med de 25 % besætninger med lavest andel af 3-pattede køer. ”Vores fokus er ikke på brandslukning, men derimod på forebyggelse. Dette har givet pote, idet vi har meget få køer, som får yverbetændelse eller forhøjet celletal”.

 

Robust koncept

Kvægfagdyrlæge Henning Rasmussen udtaler om Torben Bæks succes med celletallet: ”Jeg mener ikke, at det er én faktor, som gør udslaget, men derimod at der køres efter et meget robust koncept: Der er fokus på goldkøer og nykælvere, der er en stabil og korrekt fodring af goldkøer, kælvekvier og malkende køer, faste rutiner for alle arbejdsopgaver og så er hygiejne i højsæde. Med hensyn til staldforholdene, så er der sand i båsene og opdeling i 1. kalvs og øvrige køer. Dette giver både sundhedsmæssige og ydelsesmæssige fordele”.

 

Dyrlægens 10 sikre råd omkring yversundhed og celletal

Ensartet malkning – hver gang

Pattedyp eller pattespray – gerne med farve

Høj fokus på hygiejne

God ventilation i stalden

Rene båse og velstrøede kælvningsfaciliteter

Nykælverhold – som malkes med rene malkesæt

Optimal fodring af alle grupper

Fokus på goldkøer og nykælvere

Goldbehandling og patteforsegling af relevante køer

Rolig omgang med køerne – lavt stressniveau for køerne

 

 

 

 

 

< Tilbage