< Tilbage

Reproduktionen skal være i top15-04-2015 - 08:01

Læs Ninna Westphaels artikel om reproduktion

På vej mod kvotefri produktion

-         derfor skal reproduktionen være i top

 

Hvorfor er en god reproduktion vigtig?

Køer i tidlig laktation har mere mælk end køer i sen laktation. Desto flere kælvninger vi har pr. årsko, desto flere køer har vi i tidlig laktation. Dermed undgår vi, at have mange lavtydende senlakterende køer. Korte kælvningsintervaller nedsætter tillige risikoen for, at vi får problemer med overfede køer (over huld 3,5). Køerne kan ganske simpelt ikke nå at blive fede. Færre overfede køer giver mindre risiko for kælvningsbesvær og stofskiftelidelser såsom mælkefeber, ketose og løbedrejning. Til sidst er en god reproduktion forudsætningen for, at en besætning kan vedligeholde sig selv med dyr til udskiftning. Dette kan virke banalt, men virkeligheden er, at en meget stor andel af danske malkekvægsbesætningerne ikke har dyr nok til udskiftning.

 

Nøgletal 

Helt overordnet kan vi beskrive reproduktionen hos både kvier og køer med nøgletallet reproduktionseffektivitet. Hos kvierne er det tillige relevant at tale om alder ved første kælvning. For en bedrift som helhed, kan vi også bruge tallet antal kælvninger pr. årsko. Dette tal er dog påvirket af udskiftningsprocenten, og kan derfor være ”kunstigt” højt. En høj udskiftningsprocent giver al andet lige flere kælvninger pr. årsko. Der findes derudover et utal af nøgletal, som kan beskrive en besætnings reproduktion meget mere detaljeret. Disse tal vil ikke blive gennemgået her, men er selvfølgelig relevante at tage fat i, såfremt reproduktionen i en besætning ikke er optimal.

 

Bathau Holstein

Hos Jørgen Haugaard i Viborg er der stor fokus på reproduktionen. Som hos så mange andre, har de opstaldet kvierne på en anden ejendom, end den, de malkende køer er på. Det betyder, at den manuelle brunstobservation skal suppleres med teknik. Alle kvier på 12 måneder og derover har derfor aktivitetsmåler på. Alder ved første kælvning er hos Bathau Holstein på 23,6 måneder.

Uddrag fra Dyrlæger og Ko Kvartalsrapporten: Procentvis fordeling af reproduktionsstaus – kvier

Søjlerne viser reproduktionen hos kvierne måned for måned, og er således altid opdaterede data. Det mest interessante ved tabellen er, hvor stor andelen af åbne kvier er, samt hvor stor en andel, der kan drægtighedsundersøges. Begge dele ønskes så lave som muligt.

Systematik, systematik og systematik

Reproduktionen hos køerne har også stor fokus. Alle nykælvere tjekkes for blandt andet børbetændelse og ketose i forbindelse med nykælverundersøgelse. 60 dage efter kælvning forundersøges alle køer, som ikke er insemineret. Der drægtighedsundersøges fast én gang ugentligt. Køer med mistanke om unormal cyklus, cyster eller børbetændelse undersøges og behandles med hormonpræparater. Det samme gælder køer, som er over 100 dage efter kælvning og som endnu ikke er insemineret eller som er negativ drægtige. Alle medarbejdere på bedriften er uddannet i at brunstobservere og der er en fast plads på tavlen ved malkestalden, hvor alle kan notere deres observationer. Til sidst anvendes kode 60 aktivt. På den måde bevares det fulde overblik.

Husk klovene

En god klov- og bensundhed er afgørende for velfungerende køer, og ikke mindst for en god reproduktion. Har køerne ondt får de ikke ædt nok, og de får ikke den hvile, de har brug for. Sådanne køer viser enten ikke brunst, eller de viser brunst, men har svært ved at holde drægtigheden på grund af energiunderskud. Dette har man også erfaret hos Bathau Holstein. Jørgen klovbeskærer selv alle køer. Såfremt en ko ikke er insemineret 60 dage efter kælvning, tages hun i klovboksen til kloveftersyn. Er der tegn på problemer, tages der straks handling herpå og om nødvendigt aflastes hun i dybstrøelsesboks.

Resultatet

De faste rutiner, sammen med medarbejdernes engagement har båret frugt. Hos Bathau Holstein har der det seneste år været 340 årskøer og i samme periode har der været 397 kælvninger. Det giver meget flot 1,2 kælvning pr. årsko.

 

10 veje til god reproduktion

Indsats

Resultat

Optimal goldkomanagement

Risikoen for tilbageholdt efterbyrd, børbetændelse samt ketose minimeres

Undersøgelse af nykælvere

Eventuelle syge dyr behandles rettidigt

Optimal fodring og huldstyring

Energiunderskud i tidlig laktation minimeres

Optimal klov- og bensundhed

Køerne viser brunst

Køerne kommer til foderbordet

Skridsikre gangarealer

Køerne viser brunst

Faste rutiner for brunstobservation

Høj insemineringsprocent

Uddanne alle medarbejdere i brunstobservation

Høj insemineringsprocent

Faste rutiner for drægtighedsundersøgelse

Overblik

Undersøgelse af åbne køer 90 dage efter kælvning

Undgå lange kælvningsintervaller

Undgå udsætning pga. reproduktion

Aktiv brug af kode 60

Overblik

Anvendelse af reproduktionsdata, når reproduktionen skal analyseres / optimeres.

 

< Tilbage